Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden bij advies en coaching

1. Algemeen

1.1. Degene die met OrgaNICE Yourself een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die OrgaNICE Yourself sluit met opdrachtgevers voor advies,coaching en workshops.

2. Kwaliteit

2.1 OrgaNICE Yourself verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van OrgaNICE Yourself.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2 OrgaNICE Yourself kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt OrgaNICE Yourself de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coaching traject en de leveringsvoorwaarden van OrgaNICE Yourself.

3.5. Binnen 7 dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6. Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coaching traject en voorliggende leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

4.1. OrgaNICE Yourself verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coachen adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Annulering van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coaching traject gemaakte afspraak 24 uur of langer van tevoren annuleert,brengt OrgaNICE Yourself geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coaching traject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is OrgaNICE Yourself gerechtigd 100 % van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en OrgaNICE Yourself op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. OrgaNICE Yourself heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4. OrgaNICE Yourself is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching OrgaNICE Yourself onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht stelt OrgaNICE Yourself alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het OrgaNICE Yourself niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coaching traject kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coaching traject op grond van dit artikel is OrgaNICE Yourself niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. OrgaNICE Yourself is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met OrgaNICE Yourself. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij OrgaNICE Yourself heeft gemeld.

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door OrgaNICE Yourself of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van uitkering uit hoofde van de door OrgaNICE Yourself afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4. Elke aansprakelijkheid van OrgaNICE Yourself voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Auteursrecht

9.1. Op alle gebruikte documentatie van OrgaNICE Yourself geldt het auteursrecht van F. Kwakkenbos-van Tongeren van OrgaNICE Yourself te Naaldwijk.Opdrachtgevers mogen de gebruikelijke documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10. Betaling

10.1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL85 KNAB 0257 9531 91 t.n.v. OrgaNICE Yourself te Naaldwijk.

10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de(tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien OrgaNICE Yourself echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komende werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

11. Klachten

11.1 OrgaNICE Yourself is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO), die een klachtregeling kent en over een onafhankelijke klachtencommissie beschikt. Geen van de leden van de klacht commissie heeft belangen in of bij OrgaNICE Yourself.

11.2 Opdrachtgevers die een klacht hebben over het advies of de coaching van OrgaNICE Yourself kunnen zich richten tot de NBPO-klachtencommissie.

11.3 De klachtencommissie van de NBPO zal de klacht alleen in behandeling nemen indien de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in der minne te schikken met OrgaNICE Yourself. De klager dient daartoe Jouw opruimcoach binnen 30 werkdagen na afloop van het advies of de coaching schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en motivatie van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van OrgaNICE Yourself verwacht. OrgaNICE Yourself stuurt de klager binnen 20 werkdagen een schriftelijke reactie opgenoemde klacht.

11.4. Als de klacht van de opdrachtgever door de reactie van OrgaNICE Yourself niet is weggenomen, kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie van de NBPO conform de klachtenregeling van de NBPO, die verkrijgbaar is via het secretariaat van de NBPO.

11.5. De NBPO-klachtencommissie behandelt de klacht vertrouwelijk, onderzoekt de klacht, beoordeelt de klacht en brengt een zwaarwegend advies uit over de afhandeling van de klacht.

11.6. De NBPO-klachtencommissie doet binnen 20 werkdagen na de beraadslaging schriftelijk en beargumenteerd uitspraak. Het advies wordt aan beide partijen gelijktijdig toegezonden. Deze termijn kan één keer met 10 werkdagen worden verlengd.

11.7. De NBPO-klachtencommissie brengt een zwaarwegend advies uit. De aangeklaagde kan hier uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd van afwijken.

11.8. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van OrgaNICE Yourself of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1. Deze voorwaarden staan op de website www.organiceyourself.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever en die geleverd is met de overeenkomst tussen opdrachtgever en OrgaNICE Yourself.

13. Toepasselijk recht

13.1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.